Aktualności PDF Drukuj
czwartek, 16 października 2008
1. OBOWIĄZUJĄCE PROGI „UNIJNE”

Od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
Dla dostaw lub usług: 221 000,00 euro
Dla robót budowlanych: 5 548 000,00 euro
Dla usług społecznych i innych szczególnych usług: 750 000,00 euro

 
2. OBOWIĄZUJĄCY ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO
 
Od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązuje także nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który wynosi 4,3117.
 

 
 

Klauzula informacyjna dla Wykonawców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  5. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zawartych przez Administratora umów, w tym umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe systemów informatycznych, w których zawarte są dane osobowe, dostawcami oprogramowania oraz audytorami zewnętrznymi.
  6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Państwa danych osobowych w imieniu administratora.
  7. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a następnie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków archiwizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Administratora.
  8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania umowy.
  11. Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Poprawiony: piątek, 25 maja 2018
 
 
Kontakt

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45